Datganiad Hygyrchedd ar gyfer ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhan o’r wefan GOV.UK ehangach. Mae yna ddatganiad hygyrchedd ar wahân ar gyfer y prif wefan GOV.UK

Mae’r dudalen hon dim ond yn cynnwys gwybodaeth am y gwasanaeth ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ ar gael yn https://tell-us-someone-died.dwp.gov.uk.

Defnyddio’r gwasanaeth hwn

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Rydym am i gymaint o bobl ȃ phosibl allu defnyddio’r gwasanaeth hwn. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau
  • chwyddo mewn i hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • mynd o ddechrau’r gwasanaeth i’r diwedd gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • mynd o ddechrau’r gwasanaeth i’r diwedd gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y gwasanaeth gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddaraf o JAWS, NVDA a Voiceover)

Rydym hefyd wedi gwneud y testun yn y gwasanaeth mor syml ȃ phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn hawdd i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r gwasanaeth hwn

Fe all rhai pobl weld rhannau o’r gwasanaeth hwn yn anodd i’w defnyddio:

  • Efallai na fydd meddalwedd darllenydd sgrin JAWS yn darllen allan holl benawdau’r tudalennau yn Internet Explorer 11 – mae hyn yn fater hysbys gyda JAWS fersiwn 18 neu uwch, rydym yn argymell defnyddio porwr gwahanol i osgoi’r broblem hon
  • Pecynnau llais JAWS – mae rhai lleisiau JAWS yn darllen y term ‘P45’ yn anghywir gan ddarllen ‘45p’, mae hyn yn fater JAWS sydd dim ond yn effeithio ar rai pecynnau llais
  • Meddalwedd adnabod llais Dragon – ni fydd dolenni sy’n dadguddio ysgrifen cudd ar dudalen yn ymateb i’r gorchymyn ‘click link’, ond maent yn ymateb i’r gorchymyn ‘click button’ – mae hyn yn fater hysbys gyda’r Cydran manylion System Ddylunio GOV.UK

Beth i wneud os ydych yn cael problemau defnyddio’r gwasanaeth hwn

Os ydych yn cael problemau defnyddio’r gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni:

Fel rhan o ddarparu’r gwasanaeth hwn, efallai byddwn angen gyrru negeseuon neu ddogfennau i chi. Gofynnwn i chi sut rydych am gael negeseuon neu ddogfennau wedi’u hanfon atoch, ond cysylltwch â ni os ydych eu hangen mewn fformat gwahanol. Fel enghraifft, print bras, recordiad sain neu braille.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r gwasanaeth hwn

Rydym bob tro yn chwilio am ffyrdd i wella hygyrchedd i’r gwasanaeth hwn. Os dewch o hyd i broblem nad sydd wedi’i rhestri ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost yn: tellusonce.communications@dwp.gov.uk

Polisi gorfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Meddalweddau Symudol) (Rhif. 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os nad ydych yn fodlon gydag ein hymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r:

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun ar gyfer pobl sy’n fyddar, gyda phroblemau clyw neu rwystr lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd dolenni anwythol sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad fe allwn drefnu fod cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yna i’ch helpu i gwblhau’r gwasanaeth yn bersonol.

Gwybodaeth technegol am hygyrchedd y gwasanaeth hwn

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i wneud y gwasanaeth hwn yn hygyrch, yn unol â’r Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Meddalweddau Symudol) (Rhif. 2) 2018.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gwbl gydymffurfio â ersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Sut y gwnaethom brofi’r gwasanaeth hwn

Profwyd y gwasanaeth ddiwethaf ar 18eg Mehefin 2021. Gwiriwyd ei fod yn cydymffurfio â WCAG 2.1 AA gan ddefnyddio profion llaw ac awtomataidd. Cynhaliwyd y profion gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Paratowyd y dudalen hon ar 22ain Mehefin 2021.