Cyn i chi ddechrau

Os bydd angen i chi fynd yn ôl i dudalen gynharach, yn y gwasanaeth hwn bydd angen i chi ddefnyddio'r dolenni 'yn  ôl' ar frig pob tudalen . Ni fydd y botwm 'yn ôl' yn eich porwr gwe yn gweithio.  

Gwnewch yn siŵr fod gennych y wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn i chi ddechrau. Ni allwch arbed a dychwelyd.

Os na fyddwch yn mewnbynnu gwybodaeth am fwy na 15 munud, byddwn yn dileu eich atebion i'w cadw'n ddiogel. Yna bydd angen i chi ddechrau eto. Byddwn yn rhoi cyfle i chi ymestyn eich amser cyn i hyn ddigwydd.

Pan fyddwch wedi gorffen, gallwch arbed neu argraffu rhestr o'r sefydliadau rydych wedi'u hysbysu.

Beth fydd ei angen arnoch

Bydd angen:

 • eich cyfeirnod Dywedwch Wrthym Unwaith
 • enw a dyddiad marwolaeth y person a fu farw
 • enw a chyfeiriad yr ysbyty, y cartref gofal neu'r hosbis os gwnaethant farw yno
 • Rhif Yswiriant Gwladol neu ddyddiad geni'r priod sy'n goroesi
 • manylion y perthynas agosaf (perthynas agosaf trwy waed neu briodas)
 • manylion yr unigolyn neu'r cwmni sy'n delio â'r ystâd (eiddo, meddiannau ac arian)

Mae hefyd yn help os gallwch ddarparu rhif Yswiriant Gwladol y person sydd wedi marw. Mae'n ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i sefydliadau eu paru â’u cofnodion. Ond nid yw hyn yn hanfodol.

Yn dibynnu ar bwy rydych chi am ei hysbysu, efallai y bydd angen:

 • eu rhif pasbort a'u tref enedigol (i ganslo pasbort Prydeinig)
 • rhif eu trwydded yrru (i ganslo trwydded)
 • rhifau cofrestru cerbyd unrhyw gerbydau yr oeddent yn berchen arnynt i dynnu eu henw fel y ceidwad cofrestredig a chanslo treth y cerbyd (bydd angen trethu'r cerbyd eto ar unwaith cyn cael ei ddefnyddio)
 • enw eu cyngor lleol a pha wasanaethau yr oeddent yn eu cael, fel Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Gyngor
 • eu rhif Yswiriant Gwladol os ydych am ddweud wrth gynlluniau pensiwn cyhoeddus neu’r lluoedd arfog
 • gwybod a oeddent yn cael budd-daliadau, credydau treth neu Bensiwn y Wladwriaeth fel y gallwn hysbysu'r adran gywir

Cyn rhoi manylion y perthynas agosaf neu berson neu gwmni sy'n delio â'r ystâd, bydd angen eu caniatâd arnoch.

Awdurdod a chaniatâd

Ai chi yw'r perthynas agosaf neu'r person sy'n delio â'r ystâd, ac os nad felly, a oes gennych yr awdurdod i weithredu ar eu rhan?
Cysylltwch â ni am help

Ffôn

0800 085 7308

Ffôn Testun: 0800 141 2218
Gwasanaeth Video Relay ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (yn agor mewn tab newydd)

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:30 am i 3:30 pm.

E-bost

E-bostiwch ni ar tellusonce.communications@dwp.gov.uk

Sesiwn wedi'i amseru allan

Bydd eich sesiwn yn cael ei amseru allan mewn 20 munud os na fydd unrhyw weithgaredd yn cymryd lle.